Tagalog | LTO Exam Reviewer 2

Kung higit sa isang drayber ang dumating sa four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan?

A. Ang drayber na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar
B. Ang drayber na huling dumating ang siyang unang dapat na umandar
C. Ang drayber ng higit na malaking sasakyan ang siyang unang dapat na umandar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *